การรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากทันตแพทยสภา

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)

และรับรองสถาบันคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์