ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีวิทยาเขตเดียว มีหลักการบริหารโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และบริหารวิชาการแบบบูรณาการ เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นอุทยานแห่งการศึกษา สำหรับเป็นแหล่งศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยและแหล่งศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยในปีแรกเปิดสอนใน 8 สำนักวิชา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดการสอนรวม 13 สำนักวิชา มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน ๓5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 16 หลักสูตรและระดับปริญญาเอก จำนวน 12 หลักสูตร โดยมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคตามเอกลักษณ์การเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน

ตามกรอบแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2554-2558 โดยการบริหารของศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีแนวคิดและนโยบายที่ชัดเจนที่จะจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิตทั้งในด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งแนวคิดและนโยบายในการเปิดสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์จะช่วยสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการเปิดศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

Facebook Comments Box