Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561

ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จ.นครศรีธรรมราช เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มีพื้นฐานทางการวิจัยสูง ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่าง เน้นการเรียนร่วมกันของบัณฑิตศึกษากับปริญญาตรีเพื่อให้นักศึกษาได้บรรยากาศของการวิจัยและมีกลิ่นอายของความเป็นนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังจะเปิดหลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ เป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในระบบต่างๆ ที่เป็นนานาชาติ ซึ่งคำว่า “นานาชาติ” นี้ไม่เพียงแต่การเรียน การสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการมีจิตวิญญาณและลักษณะต่างๆ ที่มีความเป็นนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรนี้จะรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ภายใต้แนวคิด “วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติที่ได้รับมาตรฐานสากล (International Standards) ผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพกำหนด” และเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว บัณฑิตสามารถไปปฏิบัติงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ ไม่เฉพาะในประเทศไทยหรืออาเซียน นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั่วไปในเรื่องของการเป็นพลเมืองโลก พลเมืองอาเซียน และทักษะ ศักยภาพทั่วไปที่ควรจะมี เรียกว่า “ทักษะในศตวรรษที่ 21” และเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพทันตแพทย์ที่ได้มาตรฐานสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้

ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ การเรียนแบบเชิงรุกหรือ Active learning ซึ่งการเรียนลักษณะนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม ห้องเรียนที่ไม่ใหญ่มากเพียงห้องละ 8-12 คน ให้นักศึกษาสามารถโต้ตอบกันเองและกับอาจารย์ได้อย่างทั่วถึง โดยใช้ Smart board ซึ่งตามแผนที่กำหนดไว้ คือ เราจะรับนักศึกษาประมาณ 30 คน มีอาจารย์ประมาณ 40 ท่าน ตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพกำหนด คือ 1:6 แต่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะมากกว่านั้น ซึ่งกระบวนการทั้งหมดในการเรียนการสอนจะใช้เป็นดิจิตอลเรียกว่า การเป็นทันตแพทย์แบบ “Digital Dentistry” หมายถึงการเรียนด้วยระบบดิจิตอล ใช้โน๊ตบุค หรือ ไอแพด แทนกระดาษ มีห้องสมุด “Digital library” ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลภายใต้แนวคิดที่ว่า “เรียนที่ไหน อยู่ที่ไหน สามารถค้นคว้าได้ทุกที่ ทุกเวลา” นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการ Problem based learning คือการใช้ปัญหาเป็นหลัก เช่น การหาคำตอบด้วยตนเอง เมื่อมีผู้ป่วย ซึ่งนี่คือวิธีแบบใหม่ของหลักสูตรที่ต้องการให้นักศึกษาเรียน

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สิทธิชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความแตกต่างของนักศึกษาจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ คือ เราต้องการผลิตนักศึกษาที่มีความรู้และสามารถเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มีพื้นฐานทางการวิจัยสูง เพราะในโครงสร้างหลักสูตรจะมีความแตกต่างจากโครงสร้างหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ คือเราจะให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ในวิชาทางด้านงานวิชาการ และงานวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน การสอนบัณฑิตศึกษากับปริญญาตรีร่วมกันซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้บรรยากาศของการวิจัยและในโครงสร้างหลักสูตรจะมีหนึ่งรายวิชาเรียกว่า วิชาประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้รู้จักตนเองมากขึ้นจากรายวิชานี้ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมในด้านที่สนใจเป็นพิเศษ เช่น ศัลยศาสตร์ หรือ จัดฟัน จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและในรายวิชาประสบการณ์นี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มให้นักศึกษาได้มีบรรยากาศของการเรียนที่เป็นนานาชาติ ได้พบผู้คน และอาจารย์ต่างชาติที่หลากหลาย

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานานชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะไม่เหมือนที่อื่น โดยจะเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควบคู่กันไป โดยคาดการณ์ว่า จะเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก รุ่นแรก ในการปีการศึกษา 2561 โดยในระดับปริญญาโทจะเปิด 2 หลักสูตร คือ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งถือเป็นสาขายอดฮิตของทันตแพทย์ และสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ เรียนรู้การดูแลช่องปากในผู้สูงอายุ ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ และปริญญาเอก 1 หลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์ในช่องปาก ซึ่งเป็นสาขาพื้นฐานทางด้านทันตแพทย์ ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานในช่องปากทั้งหมด เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ โดยหลักสูตรเหล่านี้จะมีนักศึกษาและอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นบรรยากาศของการเรียนปริญญาตรีจะมีความเป็นนานาชาติทันที เพราะจะเรียนร่วมกับบัณฑิตศึกษาที่มีผู้เรียนและอาจารย์ชาวต่างชาติ มีกลิ่นไอของความเป็นนานาชาติ ทำให้นักศึกษามีโอกาสมีประสบการณ์แตกต่างจากที่อื่น

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิชัย เปิดเผยต่อว่า จุดเน้นอีกอย่างของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ เราจะผลิตทันตแพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์เพื่อตอบโจทย์ปณิธานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะดูแลประชากรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน หมายความว่า เราจะมีทุนให้นักศึกษาที่จบแล้วมีความสนใจที่จะทำงานที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในสัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 30 คน คือ 3 ทุน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาและไม่เลือกว่าต้องเป็นนักศึกษาที่มาจากจังหวัดภาคใต้เท่านั้น

ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรที่สำคัญอีกประการคือ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเตรียมแพทย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และเรียนที่กรุงเทพมหานคร อีก 4 ปี โดยจะเปิดบริการทางคลินิกให้การดูแลผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมในค่ารักษาที่เหมาะสม มีคุณภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนโยบาย คือ เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม ค่ารักษาต่างๆ จะนำไปเป็นกองทุนให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ไม่มีค่ารักษา เพราะฉะนั้นหากท่านมาเป็นผู้ป่วยของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เงินจากการจ่ายค่ารักษาของท่านสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ได้ และท่านจะเป็นเสมือนบทเรียนให้นักศึกษาเราได้ฝึกฝน เรียนรู้จากผู้ป่วยจริงอีกด้วย

ทั้งหมดนี้ เราหวังว่า นักศึกษาที่มาเรียนกับเรานอกจากจะมีความรู้ ความสามารถแล้ว นักศึกษาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรอยยิ้ม มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ ซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่น มีทุนการศึกษา มีกองทุนให้ผู้ป่วย มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีบรรยากาศของการวิจัย เพื่อให้นักศึกษาอยู่ในบริบทที่เห็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย หากมีความสนใจที่จะเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ในอนาคต มหาวิทยาลัยจะทำให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมาย ด้วยจำนวนนักศึกษาที่ไม่มากแต่มีคุณภาพที่เป็นนานาชาติ นี่คือเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิชัย กล่าว

Facebook Comments Box

Check Also

การคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่2)

Facebook Comments Box