ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ ทันตแพทยสภา

 ข้อบังคับทันตแพทยสภา

 1. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2545
 2. ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ.2555
 3. ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538
 4. ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2538
 5. ว่าด้วยการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2538
 6. ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ.2538
 7. ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 8. ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2546
 9. ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538
 10. ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538
 11. ว่าด้วยตราของทันตแพทยสภา พ.ศ.2538
 12. ว่าด้วยวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
 13. ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
 14. ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538
 15. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ.2538
 16. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2550
 17. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555
 18. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538
 19. ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2554
 20. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรู้ฯ พ.ศ. 2559

 ประกาศทันตแพทยสภา 

 1. เรื่องกรอบเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2551
 2. เรื่องการจัดเก็บค่าสอบซ่อมวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คลินิก พ.ศ.2552
 3. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันของทันตแพทยสภา พ.ศ.2552
 4. เรื่องค่าธรรมเนียมในการสอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ.2553
 5. เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2558

 ระเบียบทันตแพทยสภา

 1. ว่าด้วยการปฏิบัติในการเข้าสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2538
 2. ว่าด้วยใบเสร็จรับเงินของทันตแพทยสภา พ.ศ.2538
 3. ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน พ.ศ.2538
 4. ว่าด้วยสถาบันฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร พ.ศ.2542
 5. หลักเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร พ.ศ.2543
 6. ว่าด้วยการปฎิบัติการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2551
 7. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของทันตแพทยสภา พ.ศ.2551
 8. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสมัครและรับเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ.2550
 9. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ทันตแพทย์ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพทันตกรรมชั่วคราวในประเทศไทย พ.ศ.2551
 10. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พ.ศ.2551
 11. REGULATIONS FOR INTERNATIONAL GRADUATED DENTIST LICENSING TO PRACTIVE DENTISTRY IN THAILAND

ข้อมูลจากเว็บไซต์ทันตแพทยสภา

Facebook Comments Box