Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดเกียวกับการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเกียวกับการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th/login.asp
หรือโทร. 075673101 ฝ่ายรับนักศึกษา

Facebook Comments

About dentistry_2017

Check Also

การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *