วัตถุประสงค์

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

  1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก สามารถประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสำคัญ มีความเชี่ยวชาญในการรักษา วินิจฉัย วางแผนการรักษา การติดตามและประเมินผลการรักษา ตลอดจนเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  2. มีความรู้พื้นฐานทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานทางคลินิก และทางวิจัยทันตกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
  4. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางวิทยบริการด้านทันตกรรม สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Facebook Comments Box