พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และ Align Technology จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
     โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คุณศศิธร เทียนทอง
กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Align Technology เพื่อร่วมกันสร้าง Invisalign University Curriculum เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัยทางด้านทันตกรรมจัดฟันแบบใส ด้วยระบบดิจิทัล