Home > วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตด้านทันตแพทยศาสตร์และสร้างองค์ความรู้ในมาตรฐานระดับสากล

 พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  2. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
  3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพทันตกรรมแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่   ผู้รับบริการ
  4. สืบสานประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Facebook Comments