เรียนทันตแพทย์วลัยลักษณ์มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร.ทพ. สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีผลการเรียนดี แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ทุนเรียนดีเด่น สำหรับนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนสูงสุด 10% แรกของชั้นปีที่ 1 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่ 6 และทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA) ในภาคการศึกษาแรก ตั้งแต่  3.25 ขึ้นไป โดยผู้ได้รับทุนจะได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 25 เปอร์เซ็นต์

ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้มอบทุนเรียนดีเด่นให้นักศึกษา จำนวน 1 ทุน และทุนเรียนดีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทุกคน เนื่องจากมีระดับคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.25

ศาสตราจารย์ ดร.ทพ. สิทธิชัย  ขุนทองแก้ว กล่าวว่า การที่นักศึกษาของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีผลการเรียนดีและมีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษา 100 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมด  ถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามที่วิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ ในปีการศึกษาปัจจุบันและปีการศึกษาต่อไป วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก็จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งทุนและเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาผลการเรียนต่อไป