ทันตะฯ มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหา’ลัยในประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ระดับปริญญาโทร่วมกัน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากในระดับปริญญาโทร่วมกัน

ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. และ Prof.Dr. Xu Biao คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (School of stomatology) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง (Kunming Medical University) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ทางวิทยาลัยฯ จะส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และทั้ง 2 สถาบัน จะมีการเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้าในระดับปริญญาโทร่วมกัน โดยในหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนที่ มวล. 2 ภาคการศึกษา และเรียนที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง 4 ภาคการศึกษา นอกจากนี้ทั้ง 2 สถาบันจะร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยทางด้านทันตแพทย์ให้มีความเข้มแข็งและทันสมัยมากขึ้นด้วย