คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยสภาตรวจประเมินความพร้อมสถานที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

             เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในวิทยาลัย ได้นำเยี่ยมชมและให้การต้อนรับ คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยสภา ในการตรวจประเมินความพร้อมสถานที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการเห็นชอบหลักสูตรและรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตร์ ณ อาคารวิทยาคาร 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ อาคารวิทยาคาร 3 ถนนระนอง 2 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร