ความพร้อมสำหรับศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและอาคารการเรียนการสอน สำหรับรองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

              ความก้าวหน้าของศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง เป็นอาคาร 3 ชั้น  จะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคลินิกทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปากกะโหลกศีรษะ ขากรรไกรและใบหน้าของนักศึกษาปริญญาโทและอาจารย์ โดยความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร โดยบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ดังนี

พื้นที่ชั้นที่ 1

พื้นที่ชั้นลอย
พื้นที่โซนห้องน้ำ ชั้นที่ 1
พื้นที่หน้าลิฟต์ ห้อง CSSR ชั้น 2
 
พื้นที่โซนคลินิกทันตกรรม ชั้น 2 กำลังดำเนินการวางท่อน้ำดี ท่อลม ท่อน้ำทิ้งสำหรับยูนิตทำฟัน
 
พื้นที่โซนห้องเรียน ชั้น 2
พื้นที่โซนห้องน้ำ ชั้น 2
พื้นที่โซนคลินิกทันตกรรม ชั้น 3
กำลังดำเนินการวางท่อน้ำดี ท่อลม
ท่อน้ำทิ้งสำหรับยูนิตทำฟัน
พื้นที่โซนห้องพักอาจารย์ ห้องนักศึกษา ชั้น 3
พื้นที่โซนห้องวิจัย ชั้น 3
พื้นที่โซนห้องน้ำ ชั้น 3

              สถานที่ตั้งอีกแห่งหนึ่งคืออาคารการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนระนอง 2 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ในชั้นปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 มีโซนคลินิกชั้นที่ 2 ของนักศึกษารองรับยูนิตทำฟันจำนวน 33 ยูนิต โซนนักศึกษาชั้น 3 รองรับยูนิตทำฟันจำนวน 33 ยูนิต พร้อมด้วย Simulation lab จำนวน 33 ยูนิต อีกทั้งห้องเรียน Active Learning จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง และห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัย จำนวนมากกว่า 10 ห้อง โดยความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร โดยบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ดังนี้

พื้นที่โซนห้องสมุด ชั้น 1
พื้นที่โซนลานกิจกรรม ชั้น 1
พื้นที่ห้องกรองน้ำทันตกรรม ชั้น 1
พื้นที่โซนทางเดิน ชั้น 1
พื้นที่โซนห้อง LAB ชั้น 2
พื้นที่โซนคลินิกทันตกรรม รองรับยูนิต 33 ยูนิต ชั้น 2
พื้นที่โซนคลินิกทันตกรรม รองรับยูนิต 33 ยูนิต ชั้น 3
พื้นที่โซนห้อง Simulation Lab จำนวน 33 ยูนิต ชั้น 3
พื้นที่ห้องเรียน Active Learning ไม่น้อยกว่า 10 ห้อง
ชั้น 4
พื้นที่โซนหัองปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยมากกว่า 10 ห้อง
ชั้น 4