ผู้บริหารวิทยาลัย

 

         โทรภายใน 71128
     [email protected]

 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข/ทันตแพทยสภา 2541
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต อายุรศาสตร์เขตร้อน/มหาวิทยาลัยมหิดล 2526
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
Associate Professor Doctor Boonyanit Thaweboon
        โทรภายใน 71135
   [email protected]

     รองศาสตราจารย์.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์

   รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

คุณวุฒิสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาปี พ.ศ.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตDental Sciences / Niigata University2551
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา / มหาวิทยาลัยมหิดล2527 
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2522
   
Facebook Comments Box