Home > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS1 Portfolio (เพิ่มเติม) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคาร SM Tower ชั้น 19 (BTS สนามเป้า ทางออกประตู 1) โดยเตรียมบัตรประชาชน, ใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ และค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ 3,000 บาท https://entry.wu.ac.th/new/

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS1 Portfolio หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคาร SM Tower ชั้น 19 (BTS สนามเป้า ทางออกประตู 1) โดยเตรียมบัตรประชาชน, ใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ และค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ 3,000 บาท https://entry.wu.ac.th/new/

Read More »

ทันตะฯ มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหา’ลัยในประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ระดับปริญญาโทร่วมกัน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากในระดับปริญญาโทร่วมกัน ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. และ Prof.Dr. Xu Biao คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (School of stomatology) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง (Kunming Medical University) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร …

Read More »

ผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) และประเมินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรรมการทันตแพทยสภามีมติเห็นชอบ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจัยสำคัญในการผ่านการรับรองในครั้งนี้เป็นผลมาจากวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทันตแพทยสภากำหนด ส่วนปัจจัยในเรื่องความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ทางทันตแพทยสภาได้มีการเดินทางเข้ามาตรวจประเมินมหาวิทยาลัยและผ่านการประเมินแล้ว โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนชั้นปีที่ 3-6 จะเรียนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในเรื่องสัดส่วนของคณาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่ทันตแพทยสภากำหนดให้ต้องมีอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 6 คน ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเช่นกัน “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100 % ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือกระบวนการการเรียนการสอนจะใช้ระบบดิจิทัลใหม่ทั้งหมด เรียกว่า “Digital Dentistry” ห้องเรียนทุกห้องใช้ระบบ Smart …

Read More »

พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยกันในประเด็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.  ทางช่อง MCOT HD และประเด็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับประเด็นการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้  https://www.youtube.com/watch?v=g0ioJ4dysFE

Read More »

DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาตินำฐานข้อมูล DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE เป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาทันตกรรมและช่องปากที่ครบถ้วน สำหรับนักศึกษา คณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

Read More »

WALAILAK MOVING FORWARD – เรียน “หมอฟัน ก้าวทันโลก”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายความเป็นสากล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ จึงมีสำนักวิชาและวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ รับชมรายการ WALAILAK MOVING FORWARD ในหัวข้อ “เรียนหมอฟันก้าวทันโลก” โดยการพูดคุยระหว่าง ศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

Read More »

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)”

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติจัดประชุมวิชาการ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทันตแพทย์มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทันตกรรมในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ บ.บลิส-เทล บ.หัวเว่ย ลงนามความร่วมมือก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายกิตติชัย ลือศักดิ์กชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และนายหม่า เซี่ยว รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายโซลูชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยสีเขียว (University of Digital Education & Green University) โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริษัท บลิส-เทล จำกัด(มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ SOLUTION EXPERIENCE …

Read More »