Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. จับมือ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพฯ BIDH ร่วมพัฒนาศึกษาวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIDH) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ร่วมด้วยผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านทันตแพทยศาสตร์ และทันตสาธารณสุข การจัดอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานด้านคลินิกทันตกรรม ตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามโครงการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยมีกำหนดระยะเวลา …

Read More »

รายการแหลงข่าวชาวใต้ ประเด็น “เรียนทันตะ และสัตวแพทย์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์”

รายการแหลงข่าวชาวใต้ ประเด็น “เรียนทันตะ และสัตวแพทย์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์” ผู้ร่วมรายการ : ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถึงประเด็นการเป็นวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเปิดเรียนชั้น Pre-clinic ใน 2 ชั้นปีแรก ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเรียนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร อีก 4 ชั้นปี พร้อมความมั่นใจในการเรียนการสอน  คณาจารย์ และสถานที่ที่พร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย โดยหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยนอกจากจะเปิดรับนักเรียนผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาหรือเทียบเท่าแล้ว ยังมีรอบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 โดยเป็นผู้กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS1 Portfolio (เพิ่มเติม) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคาร SM Tower ชั้น 19 (BTS สนามเป้า ทางออกประตู 1) โดยเตรียมบัตรประชาชน, ใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ และค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ 3,000 บาท https://entry.wu.ac.th/new/

Read More »

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ตั้งของวิทยาลัยมี 2 แห่งแรก คืออาคารวิทยาคาร 1 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาคารวิทยาคาร 1 ในชั้นที่ 1 ถึง 3  จะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตสาธารณสุข และเป็นคลินิกศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ที่จะให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยในชั้นที่ 2 และ 3 มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีครุภัณฑ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัย และมีห้องเรียนในระบบ Active Learning มียูนิตทำฟันประมาณ  46  ยูนิต  พร้อมติดตั้งระบบภาพ online  มีระบบ scan ภาพในช่องปาก (intraoral scanner)  และ X-ray แบบ 2D และ 3D imaging  …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS1 Portfolio หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคาร SM Tower ชั้น 19 (BTS สนามเป้า ทางออกประตู 1) โดยเตรียมบัตรประชาชน, ใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ และค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ 3,000 บาท https://entry.wu.ac.th/new/

Read More »

ทันตะฯ มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหา’ลัยในประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ระดับปริญญาโทร่วมกัน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากในระดับปริญญาโทร่วมกัน ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. และ Prof.Dr. Xu Biao คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (School of stomatology) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง (Kunming Medical University) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร …

Read More »

ผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) และประเมินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรรมการทันตแพทยสภามีมติเห็นชอบ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจัยสำคัญในการผ่านการรับรองในครั้งนี้เป็นผลมาจากวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทันตแพทยสภากำหนด ส่วนปัจจัยในเรื่องความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ทางทันตแพทยสภาได้มีการเดินทางเข้ามาตรวจประเมินมหาวิทยาลัยและผ่านการประเมินแล้ว โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนชั้นปีที่ 3-6 จะเรียนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในเรื่องสัดส่วนของคณาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่ทันตแพทยสภากำหนดให้ต้องมีอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 6 คน ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเช่นกัน “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100 % ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือกระบวนการการเรียนการสอนจะใช้ระบบดิจิทัลใหม่ทั้งหมด เรียกว่า “Digital Dentistry” ห้องเรียนทุกห้องใช้ระบบ Smart …

Read More »

พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยกันในประเด็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.  ทางช่อง MCOT HD และประเด็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับประเด็นการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้

Read More »