Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาตินำฐานข้อมูล DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE เป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาทันตกรรมและช่องปากที่ครบถ้วน สำหรับนักศึกษา คณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

Read More »

คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยสภาตรวจประเมินความพร้อมสถานที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ในวิทยาลัย ได้นำเยี่ยมชมและให้การต้อนรับ คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยสภา ในการตรวจประเมินความพร้อมสถานที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการเห็นชอบหลักสูตรและรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตร์ ณ อาคารวิทยาคาร 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ อาคารวิทยาคาร 3 ถนนระนอง 2 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Read More »

WALAILAK MOVING FORWARD – เรียน “หมอฟัน ก้าวทันโลก”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายความเป็นสากล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ จึงมีสำนักวิชาและวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ รับชมรายการ WALAILAK MOVING FORWARD ในหัวข้อ “เรียนหมอฟันก้าวทันโลก” โดยการพูดคุยระหว่าง ศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

Read More »

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)”

ศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และคณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุญ เลี่ยวศรีสุข เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ได้แก่ ได้แก่ Dr.Sushil Koirala(จากประเทศเนปาล), Dr.Phanomporn Vanichanon(จากประเทศไทย), Dr.Pokpong Amornvit(จากประเทศไทย), Dr.Rud Sooparb(จากประเทศไทย), Dr.Green Scott(จากประเทศสหรัฐอเมริกา), …

Read More »

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)”

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติจัดประชุมวิชาการ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทันตแพทย์มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทันตกรรมในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok

Read More »

“พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงการพัฒนาวิชาชีพ การเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ และการรับนักศึกษา

สำหรับภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทย์ที่เปิดขึ้นใหม่ในหลายมหาวิทยาลัย พันตำรวจโทพจนารถ กล่าวว่า จำเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 2562 ให้ชัดเจน...

Read More »

แถลงการณ์รักษาการแทนคณบดี

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎใน Social Media กล่าวถึงการเปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการรับรองของทันตแพทยสภา และยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ บ.บลิส-เทล บ.หัวเว่ย ลงนามความร่วมมือก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายกิตติชัย ลือศักดิ์กชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และนายหม่า เซี่ยว รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายโซลูชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยสีเขียว (University of Digital Education & Green University) โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริษัท บลิส-เทล จำกัด(มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ SOLUTION EXPERIENCE …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จ.นครศรีธรรมราช เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มีพื้นฐานทางการวิจัยสูง ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่าง เน้นการเรียนร่วมกันของบัณฑิตศึกษากับปริญญาตรีเพื่อให้นักศึกษาได้บรรยากาศของการวิจัยและมีกลิ่นอายของความเป็นนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังจะเปิดหลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ เป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในระบบต่างๆ ที่เป็นนานาชาติ ซึ่งคำว่า “นานาชาติ” นี้ไม่เพียงแต่การเรียน การสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการมีจิตวิญญาณและลักษณะต่างๆ ที่มีความเป็นนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรนี้จะรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ภายใต้แนวคิด “วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติที่ได้รับมาตรฐานสากล (International Standards) ผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพกำหนด” และเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว บัณฑิตสามารถไปปฏิบัติงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ ไม่เฉพาะในประเทศไทยหรืออาเซียน นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั่วไปในเรื่องของการเป็นพลเมืองโลก พลเมืองอาเซียน และทักษะ ศักยภาพทั่วไปที่ควรจะมี เรียกว่า “ทักษะในศตวรรษที่ 21” และเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพทันตแพทย์ที่ได้มาตรฐานสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้ ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ การเรียนแบบเชิงรุกหรือ …

Read More »