Home > ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

“พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงการพัฒนาวิชาชีพ การเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ และการรับนักศึกษา

สำหรับภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทย์ที่เปิดขึ้นใหม่ในหลายมหาวิทยาลัย พันตำรวจโทพจนารถ กล่าวว่า จำเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 2562 ให้ชัดเจน...

Read More »

แถลงการณ์รักษาการแทนคณบดี

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎใน Social Media กล่าวถึงการเปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการรับรองของทันตแพทยสภา และยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

Read More »

ผู้บริหาร เยี่ยมชมดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นายอวยพร เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน มีโรงพยาบาลสัตว์ในสังกัด …

Read More »