Home > เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

ทันตะฯ มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหา’ลัยในประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ระดับปริญญาโทร่วมกัน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากในระดับปริญญาโทร่วมกัน ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. และ Prof.Dr. Xu Biao คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (School of stomatology) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง (Kunming Medical University) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร …

Read More »