วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน

                   วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน (Continuing Education in Basic Dental Implantology Course) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – มีนาคม 2564 ค่าลงทะเบียนคนละ 250,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง) รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น โดยมี ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร

                   ผู้ฝึกอบรมจะได้ทำการรักษาใส่รากฟันเทียมให้คนไข้ 2-4 ราก พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตรากเทียม Biomate ของบริษัท ชาลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรากฟันเทียม Biomate ซึ่งเป็นรากฟันเทียมชนิดเดียวที่ใช้เลเซอร์ทางการแพทย์ในการทำพื้นผิว fixture โดยตลอดทั้งตัว (Laser surface treatment) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน และได้ไปร่วมงาน BISID 2020 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

                    วิทยากรฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมรากเทียม ศัลยศาสตร์ช่องปาก และทันตกรรมประดิษฐ์ อาทิ ทพ.พจนารถ พุ่มประกอบศรี ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร อ.ทพญ.วีรปภา ตริชอบ ผศ.ทพญ.ศิริพร อรุณประดิษฐ์กุล ศ.ทพ.กรัสไรย หวังรังสิมากุล และทพ.รวีวรรณ อารยะสันติภาพ เป็นต้น โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์

                    วิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้มีประสบการณ์การใช้รากฟันเทียมและมีความรู้ความเข้าใจในรากฟันเทียมหลากหลายระบบ ทั้งยังมีการนำผลการวิจัยที่มีความก้าวหน้ามานำเสนอ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปวิเคราะห์และพัฒนางานวิจัยต่อไป ขณะเดียวกันจะให้ผู้เข้าอบรมได้เขียนรายงานผู้ป่วยและจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอในต่างประเทศอีกด้วย

                    ผู้สนใจสมัครอบรมการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ สาขาทันตกรรม และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันเปิดเรียน)

                    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม พร้อมส่งใบสมัครไปยัง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร หรือโทร 0-2299-09

ดาวโหลดใบสมัคร :  ใบสมัคร