วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

 
โทรภายใน 1138
jintakorn.ku@wu.ac.th
 

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
Certificate Oral Health Planning / Lunds University, Sweden 2529
Master of Science Oral Microbiology / Lunds University, Sweden 2529
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ / มหาวิทยาลัยมหิดล 2515
 
โทรภายใน 1135
jeerasak.no@wu.ac.th
 
 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
Doctor of Philosophy Oral Biology / U of Minnesota, USA 2532
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2524
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา / มหาวิทยาลัยมหิดล 2517
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล 2515
โทรภายใน 1128
sittichai.ko@wu.ac.th
 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข/ทันตแพทยสภา 2541
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต อายุรศาสตร์เขตร้อน/มหาวิทยาลัยมหิดล 2526
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
โทรภายใน 1135
panomwat.am@wu.ac.th
 

อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
Doctor of Philosophy Oral Biology / U of Maryland, USA 2547
ทันตแพทยศาสตรบันฑิต ทันตแพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2539
โทรภายใน 1135
nattisa.ni@wu.ac.th
 
 

อาจารย์ ดร.ณัฐธิสา นิยมธรรม

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
ดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี / มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550
โทรภายใน 1135
atom2497@gmail.com
 
 

อาจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ฤทธาภัย

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Dental Materials / มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ / มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
Certificate in Dental Technology คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2517