วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

 
โทรภายใน 1142
[email protected]
 

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง สุวรรณี ลัภนะพรลาภ


คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
Doctor of Philosophy Dental Science/Hokkaido University, Japan 2552
อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน/ทันตแพทยสภา 2545
Diplomate American Board of Orthodontics, Saint Louis University, USA 2540
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหิดล 2527
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์/มหาวิทยาลัยมหิดล 2525
 
โทรภายใน 1135
[email protected]
 
 

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงบุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
Diplomate American Board of Orthodontics, USA 2561
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Orthodontics/Saint Louis University, USA 2560
Certificate in Orthodontics Orthodontics/Saint Louis University, USA 2560
Cleft lip and palate fellowship Orthodontics/Cardinal Glennon Children’s Hospital, USA 2560
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
โทรภายใน 1135
 

 

อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์ไอริน ศิริสุนทร


คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
Research Fellow Craniofacial Orthodontics, Yale University, USA 2555
Clinical Fellow Craniofacial Orthodontics, Yale University, USA 2555
Clinical Certificate Orthodontics/Nagasaki University, JAPAN 2555
Ph.D. in Dental Science Orthodontics/Nagasaki University, JAPAN 2555
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปริทันตวิทยา/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
โทรภายใน 1135
 

 

Dr. Lili Yang

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
Ph.D. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand 2557
D.D.S. Faculty of Dentistry, Kun Ming Medical University, China 2548
Facebook Comments Box