ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS1 Portfolio (เพิ่มเติม) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคาร SM Tower ชั้น 19 (BTS สนามเป้า ทางออกประตู 1) โดยเตรียมบัตรประชาชน, ใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ และค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ 3,000 บาท

https://entry.wu.ac.th/new/