Home > ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ Doctor of Dental Surgery Program  (International Program)
ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อ ท.บ.
ชื่อเต็ม Doctor of Dental Surgery
ชื่อย่อ D.D.S.

ปรัชญาความสำคัญ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมีปรัชญาเพื่อผลิตทันตแพทย์ให้เป็น “คนดี มีปัญญา มีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่ใฝ่ใจในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ” สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสําคัญ และมีความสัมพันธ์กับ ระบบงานด้านการสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ ดังนั้นทันตแพทย์จึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความ รับผิดชอบสูง การบริหารจัดการหลักสูตรนอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ในระดับมาตรฐานสากลแล้ว ยังมี ความจําเป็นที่จะต้องปลูกฝังความมีคุณธรรม การปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม สามารถใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้วิทยาการด้านทันต แพทยศาสตร์ตลอดชีวิต

จุดเด่นของหลักสูตร

มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ยกเว้นการปฏิบัติงานในคลินิกที่ต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับผูป่วย การเรียนการสอนเป็นแบบ active learning โดยใช้ E-learning และ mobile learning ห้องเรียนเป็นแบบ Smart classroom การเรียนในห้องบรรยายและคลินิกมีระบบ WIFI เชื่อมต่อแบบ real time มีอุปกรณ์การเรียนทันสมัยภายใต้แนวคิด digital dentistry มีห้องสมุดแบบ digital library หลักสูตรมีการเพิ่มจํานวนวิชาเลือก คลีนิกป้องกันโรคฟันผุ และการวิจัยขั้นสูงด้านสุขภาพช่องปาก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านคลินิกทันตกรรมในต่างประเทศ จัดใหมีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักวิชา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตในการเรียนที่ดี และมีความสุขใน การเรียนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์นักศึกษาทันตแพทย์จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบก่อนสําเร็จการศึกษา ที่แบ่งเป็น 2 ระดับคือเมื่อ ผ่านการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 และเมื่อผ่านการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง จากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ซึ่งเมื่อ นักศึกษาผ่านเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และสอบผ่านการทดสอบทั้ง 2 ระดับแล้ว จะสามารถขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาได้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีจิตสํานึกสากลในการเป็นพลเมืองโลก ตอบสนองนโยบาย ความร่วมมือทางด้านต่างๆของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะปฏิบัติงานใน ทุกที่ทั่วโลก โดยมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างรอบด้านตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้จะมีส่วนร่วมในการผลิตทันตแพทย์ตามมาตรฐานสากล ที่มีส่วนในแก้ปัญหาทันต สาธารณสุขของประเทศ  และการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการของวงการทันตแพทยศาสตร์ได้ดังนี้
1. ผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและการวิจัยในมาตรฐานสากลโดยหลักสูตรและ เครื่องมือที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด digital dentistry
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยผ่านการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นหลักและชุมชนเป็น ฐาน มีการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติทักษะการเรียนและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดย ใช้กระบวนการวิจัย
3. ผลิตทันตแพทย์ที่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลพร้อมต่อการเป็น global citizen ที่พร้อมทํางานในทุกที่ทั่วโลก โดยผ่านกระบวนการศึกษาและการปฏิบัติงานในต่างประเทศ
4. ผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกการดูและผู้ป่วย ด้วยความเมตตา และมีความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. หลักสูตรจะมีส่วนในการแก้ปัญหาความไม่สมดุลในการกระจายทันตแพทย์ ด้วยการให้ทุนยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของจํานวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี การศึกษา โดยมีสัญญาผูกพันให้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์ หรือ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. หลักสูตรสามารถสร้างองค์ความรู้ในด้านทันตกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดหาอาจารย์และ นักวิจัยที่มีคุณภาพ และมีทัศนคติมุ่งมั่นในด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยและ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จะจัดสรรเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัย จัดให้มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา นานาชาติ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดสรรทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ เพื่อให้ทุนวิจัยและเป็นค่าตอบแทนสําหรับคณาจารย์และนักวิจัย
7. หลักสูตรสามารถพัฒนากระบวนการป้องกันและรักษาโรคในช่องปากให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็น ธรรมและทั่วถึงมากขึ้น โดยจะให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ดูแล รักษาและป้องกันการเกิดโรคในช่อง ปากกับประชาชนในชุมชนรอบวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ภายใต้แนวคิดการเรียนการสอน ควบคู่กับการบริการวิชาการ (service learning) โดยสํานักวิชาจะจัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อย ละ1 ของรายได้ (gross income) ทุกปีเพื่อใช้เป็นทุนช่วยเหลือด้านการรักษาทันตกรรมต่อผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

ระบบการเรียนการสอน

หลักสูตรมีระบบการเรียนการสอนโดยใช้การผสมผสานระหว่างการบรรยานในชั้นเรียน กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning, PBL) มีระบบการศึกษาที่เป็นหน่วยการเรียน (Block) มีการใช้สื่อการสอนและจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนในรูปแบบ Smart Classroom ที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่ ทันสมัย มีการกระตุ้นให้ผู้เรียน คิด วิเคราะห์ ค้นคว้าด้วยตนเอง เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติแบบ Active Learning โดยให้มีสัดส่วนการบรรยายภาคทฤษฎีไม่เกินร้อยละ 50 ส่งเสริมการใช้สื่อ electronic และ social media โดยมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและจัดทำรายงานหรือโครงงาน มีการวัดผลที่ใช้กระบวนการที่หลากหลาย

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

1. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
2. กำหนดเปิดการสอนปีการศึกษา 1/2561 เป็นต้นไป
3. คณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
4. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
5. สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

มีแผนการรับนักศึกษาดังนี้

1. ผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
2. ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือกําลังศึกษาโรงเรียนนานาชาติใน ประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   หรือ
3. ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกําลังศึกษาในโรงเรียน มัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. ผ่านเกณฑ์การทดสอบพื้นฐานความรู้ตามที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติกําหนด
2. ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ
3. ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ทันตแพทย์ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน
2. อาจารย์ทันตแพทย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
3. นักวิจัย
4. ประกอบวิชาชีพส่วนตัวในฐานะทันตแพทย์

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 318 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร 40 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

20 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสุขพลานามัย

4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสารสนเทศ

4* หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 270 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

20 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสุขพลานามัย

4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาสารสนเทศ

4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

14 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

54 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ

202 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

 

Facebook Comments Box