นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
        ...เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 1,500 คนเข้าร่วม...
" พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงการพัฒนาวิชาชีพ การเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ และการรับนักศึกษา "
        ...สำหรับภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทย์ที่เปิดขึ้นใหม่ในหลายมหาวิทยาลัย พันตำรวจโทพจนารถ กล่าวว่า จำเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 2562 ให้ชัดเจน และหาทางคุยในหลายๆ จุดให้กระจ่าง ทั้งเรื่องการเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยรัฐ หรือของเอกชน การประเมินเพื่อเห็นชอบและรับรองหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม 2537...
     ตามที่ได้มีข่าวปรากฎใน Social Media กล่าวถึงการเปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการรับรองของทันตแพทยสภา และยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการกล่าวอ้างถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอชี้แจง กรณีการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.