Green WUICD

โครงการสีเขียว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

logo_greewu
ความก้าวหน้า
กำลังดำเนินการ 49%

ที่ตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

                    วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นห้องทำงานสำหรับรักษาการแทนคณบดี ห้องทำงานคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย ห้องรับรองและพื้นที่สำหรับนักศึกษา โดยปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบันฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ที่นี้

บุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

  •     บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 13 คน
  •     บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

                   วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีโครงการ 5 ส ที่นำมาปรับใช้งานตั้งแต่เริ่มเปิดวิทยาลัย โดยมีการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า

โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • การลดการใช้พลาสติก โฟม และอื่นๆ

นโยบายการอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน

  • ปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 30 นาที ก่อนเลิกงาน
  • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส
  • ปิดไฟในตอนพักเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้องทำงาน

นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

 • การใช้กล่องข้าว แก้วเก็บความเย็น แทนการใช้ถุงหรือแก้วพลาสติก
 • การทำงานโดยระบบ E-Office
 • การรณรงค์ลดปริมาณการใช้กระดาษ
ปี พ.ศ. น้ำประปา (ลบ.ม.) น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560 111,386 0
2561 121,386 0
2562 169,381 0
                  เนื่องด้วยการจราจรที่แออัดของการสัญจรภายในกรุงเทพมหานคร ทางคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จึงนิยมใช้การขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถประจำทาง และระบบขนส่งมวลชนเร็ว ได้แก่ รถไฟฟ้า BTS ซึ่งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติตั้งอยู่ที่อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ จะใกล้กับสถานี BTS สนามเป้า ซึ่งจะสะดวกต่อการเดินทาง รวมทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุ ลดโลกร้อน และลดมลพิษทางอากาศ
 • หน้าเว็บไซต์โครงการสีเขียว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ​
Facebook Comments Box