หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Dentistry (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)

วท.ม. (ทันตแพทยศาสตร์)

Master of Science (Dentistry)

M.Sc. (Dentistry)

วิชาเอก

วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน (Major in Orthodontics)

วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Major in Oral and Maxillofacial Surgery)

วิชาเอกทันตสาธารณสุข (Major in Dental Public Health)

วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (Major in Oral Bioscience)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

หลักสูตรมุ่งหมายผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาเฉพาะทางทางทันตแพทยศาสตร์ โดยอาศัยกระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ที่มีความก้าวหน้าระดับนานาชาติ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ความสำคัญ

การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ในช่องปาก รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้เรื่องวิชาเฉพาะทางทางทันตแพทยศาสตร์ขั้นสูงและความรู้วิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทยศาสตร์ มาอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคในช่องปากหรือพัฒนาแนวทางและวิธีการบำบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน จะทำให้ทันตแพทย์มีศักยภาพการบำบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถในการวิจัยทางด้านทันตแพทย์ศาสตร์ ในระดับนานาชาติ มีทักษะเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์ขั้นสูง และมีประสบการณ์ในการเรียน การสอน การร่วมสังเกตการณ์การรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          1) มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ ก้าวทันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเฉพาะทางทางทันตแพทยศาสตร์ขั้นสูง เป็นผู้นำด้านการสอนและการวิจัยเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและหรือนานาชาติ
          2) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ไปผสมผสานกับการพัฒนาวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของประชากรในสังคมและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม
          3) มีความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยอันมีคุณค่าและคุณประโยชน์สูงต่อการพัฒนาทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยผลงานวิจัยที่คิดค้นสามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติและนำไปสู่การจดสิทธิบัตร

Facebook Comments Box