ข่าวประกาศ COVID-19 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องด้วยปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ประเทศไทยได้ประเทศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

ทางมหาลัยวลัยลักษณ์ยกระดับการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ปกครองสามารถติดต่อ ข่าวและมาตรต่างๆของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทางเว็บไซต์ https://www.wu.ac.th/th/all/COVID-19/222/