Home > Wajeenun Sitthirak

Wajeenun Sitthirak

ความพร้อมสำหรับศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและอาคารการเรียนการสอน สำหรับรองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

              ความก้าวหน้าของศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง เป็นอาคาร 3 ชั้น  จะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคลินิกทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปากกะโหลกศีรษะ ขากรรไกรและใบหน้าของนักศึกษาปริญญาโทและอาจารย์ โดยความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร โดยบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน ดังนี พื้นที่ชั้นที่ 1 พื้นที่ชั้นลอย พื้นที่โซนห้องน้ำ ชั้นที่ 1 พื้นที่หน้าลิฟต์ ห้อง CSSR ชั้น 2  พื้นที่โซนคลินิกทันตกรรม …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประกาศให้สถานศึกษาหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ 18 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยจึงขอดำเนินการดังนี้ 1. หยุดการเรียนการสอนทุกอย่าง ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน โดยไม่มีการสอนในห้องเรียน ไม่มีการสอนปฏิบัติการ ไม่มีการสอนออนไลน์และไม่มีการสอบใดๆ 2. ระหว่างหยุดการเรียนการสอน หากนักศึกษาประสงค์จะกลับบ้าน สามารถกลับบ้านได้ (แนะนำให้ผู้ปกครองมารับ) หรือจะอยู่หอต่อ ก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง 3. ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน จะดำเนินการสอนออนไลน์ตามแนวของ กระทรวง อว. และประกาศของมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้ ยกเว้นว่าผู้ว่าราชการ จะมีคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 4. ตามประกาศแนบนี้ ให้งดการเรียน การสอนทุกรูปแบบ พนักงานและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยยังทำงานและเปิดให้บริการตามปกติ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อธิการบดี …

Read More »

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน (Continuing Education in Basic Dental Implantology Course) ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – มีนาคม 2564 ค่าลงทะเบียนคนละ 250,000 บาท (รวมค่าใช้จ่ายในการไปดูงานต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง) รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน เท่านั้น โดยมี ศ.ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ฝึกอบรมจะได้ทำการรักษาใส่รากฟันเทียมให้คนไข้ 2-4 ราก พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตรากเทียม Biomate ของบริษัท ชาลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรากฟันเทียม Biomate ซึ่งเป็นรากฟันเทียมชนิดเดียวที่ใช้เลเซอร์ทางการแพทย์ในการทำพื้นผิว fixture โดยตลอดทั้งตัว (Laser surface treatment) ณ …

Read More »

การให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง (กรุงเทพมหานคร) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน ภายใต้อาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดค่ารักษา ดังนี้ บุคคลทั่วไป 25,000 บาท บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 22,000 บาท บุตรบุคลากร 23,000 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โทร 0-2299-0935 หรืออีเมล wuoralcent@gmail.com https://www.wu.ac.th/th/news/17674

Read More »

ข่าวประกาศ COVID-19 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องด้วยปรากฎสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ประเทศไทยได้ประเทศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ทางมหาลัยวลัยลักษณ์ยกระดับการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ปกครองสามารถติดต่อ ข่าวและมาตรต่างๆของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทางเว็บไซต์ https://www.wu.ac.th/th/all/COVID-19/222/

Read More »

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. จับมือ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพฯ BIDH ร่วมพัฒนาศึกษาวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIDH) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ร่วมด้วยผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านทันตแพทยศาสตร์ และทันตสาธารณสุข การจัดอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานด้านคลินิกทันตกรรม ตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามโครงการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยมีกำหนดระยะเวลา …

Read More »