Wajeenun Sitthirak

ความพร้อมสำหรับศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและอาคารการเรียนการสอน สำหรับรองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ความก้าวหน้าของศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ซึ่งตั้งอ …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประกา …

Read More »

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบร …

Read More »

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. จับมือ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพฯ BIDH ร่วมพัฒนาศึกษาวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์น …

Read More »