Home > Wajeenun Sitthirak

Wajeenun Sitthirak

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS1 Portfolio (เพิ่มเติม) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคาร SM Tower ชั้น 19 (BTS สนามเป้า ทางออกประตู 1) โดยเตรียมบัตรประชาชน, ใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ และค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ 3,000 บาท https://entry.wu.ac.th/new/

Read More »

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

               วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ตั้งของวิทยาลัยมี 2 แห่งแรก คืออาคารวิทยาคาร 1 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาคารวิทยาคาร 1 ในชั้นที่ 1 ถึง 3  จะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตสาธารณสุข และเป็นคลินิกศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ที่จะให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยในชั้นที่ 2 และ 3 มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีครุภัณฑ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัย และมีห้องเรียนในระบบ Active Learning มียูนิตทำฟันประมาณ  46  ยูนิต  พร้อมติดตั้งระบบภาพ online  มีระบบ scan ภาพในช่องปาก (intraoral scanner)  …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS1 Portfolio หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2563 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาสัมภาษณ์ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ อาคาร SM Tower ชั้น 19 (BTS สนามเป้า ทางออกประตู 1) โดยเตรียมบัตรประชาชน, ใบตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ และค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ 3,000 บาท https://entry.wu.ac.th/new/

Read More »

ทันตะฯ มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหา’ลัยในประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ระดับปริญญาโทร่วมกัน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากในระดับปริญญาโทร่วมกัน ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. และ Prof.Dr. Xu Biao คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (School of stomatology) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง (Kunming Medical University) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร …

Read More »

โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

        วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช         โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งนี้ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสร์นานาชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนหลักการของกระบวนการการจัดกิจกรรมนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทันตแพทย์ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม และการรับทราบปัญหาและความต้องการของนักศึกษาทันตแพทย์เสนอวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขต่อไป สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับประทานอาการกลางวันร่วมกันและได้พูดคุยกับนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ …

Read More »

ผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) และประเมินของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรรมการทันตแพทยสภามีมติเห็นชอบ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และรับรองสถาบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจัยสำคัญในการผ่านการรับรองในครั้งนี้เป็นผลมาจากวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทันตแพทยสภากำหนด ส่วนปัจจัยในเรื่องความพร้อมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ทางทันตแพทยสภาได้มีการเดินทางเข้ามาตรวจประเมินมหาวิทยาลัยและผ่านการประเมินแล้ว โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 จะเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนชั้นปีที่ 3-6 จะเรียนที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ในเรื่องสัดส่วนของคณาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษาที่ทันตแพทยสภากำหนดให้ต้องมีอาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 6 คน ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเช่นกัน “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 100 % ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือกระบวนการการเรียนการสอนจะใช้ระบบดิจิทัลใหม่ทั้งหมด เรียกว่า “Digital Dentistry” ห้องเรียนทุกห้องใช้ระบบ Smart …

Read More »

พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยกันในประเด็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.  ทางช่อง MCOT HD และประเด็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับประเด็นการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้  https://www.youtube.com/watch?v=g0ioJ4dysFE

Read More »

DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาตินำฐานข้อมูล DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE เป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาทันตกรรมและช่องปากที่ครบถ้วน สำหรับนักศึกษา คณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

Read More »

แสดงความยินดีกับศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศาตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้วรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More »

EIS University Fair 2019

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน “EIS University Fair 2019” ของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย (Ekamai International School) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแนะนำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนเกรด 9-12 และผู้ปกครองผู้สนใจเข้าร่วมงาน

Read More »