Home > Wajeenun Sitthirak

Wajeenun Sitthirak

WALAILAK MOVING FORWARD – เรียน “หมอฟัน ก้าวทันโลก”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายความเป็นสากล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ จึงมีสำนักวิชาและวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ รับชมรายการ WALAILAK MOVING FORWARD ในหัวข้อ “เรียนหมอฟันก้าวทันโลก” โดยการพูดคุยระหว่าง ศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

Read More »

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)”

ศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และคณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุญ เลี่ยวศรีสุข เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ได้แก่ ได้แก่ Dr.Sushil Koirala(จากประเทศเนปาล), Dr.Phanomporn Vanichanon(จากประเทศไทย), Dr.Pokpong Amornvit(จากประเทศไทย), Dr.Rud Sooparb(จากประเทศไทย), Dr.Green Scott(จากประเทศสหรัฐอเมริกา), …

Read More »

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)”

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติจัดประชุมวิชาการ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทันตแพทย์มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทันตกรรมในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน (Major in Orthodontics)

Read More »

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์

Read More »

“พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงการพัฒนาวิชาชีพ การเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ และการรับนักศึกษา

สำหรับภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทย์ที่เปิดขึ้นใหม่ในหลายมหาวิทยาลัย พันตำรวจโทพจนารถ กล่าวว่า จำเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 2562 ให้ชัดเจน...

Read More »

แถลงการณ์รักษาการแทนคณบดี

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎใน Social Media กล่าวถึงการเปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการรับรองของทันตแพทยสภา และยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

Read More »