Wajeenun Sitthirak

ความพร้อมสำหรับศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและอาคารการเรียนการสอน สำหรับรองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ความก้าวหน้าของศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ซึ่งตั้งอยู่เล …

ความพร้อมสำหรับศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและอาคารการเรียนการสอน สำหรับรองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประกาศให้ส …

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Read More »

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศ …

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน Read More »

การให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง (กรุงเทพมหานคร) วิทยาลัยทันตแ …

การให้บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน Read More »

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. จับมือ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพฯ BIDH ร่วมพัฒนาศึกษาวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชา …

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. จับมือ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพฯ BIDH ร่วมพัฒนาศึกษาวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข Read More »

รายการแหลงข่าวชาวใต้ ประเด็น “เรียนทันตะ และสัตวแพทย์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์”

รายการแหลงข่าวชาวใต้ ประเด็น “เรียนทันตะ และสัตวแพทย์ น …

รายการแหลงข่าวชาวใต้ ประเด็น “เรียนทันตะ และสัตวแพทย์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์” Read More »