บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางสาว ยุนี พฤกษากิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน 71136 | pyunee@wu.ac.th
คุณวุฒิสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาปี พ.ศ.
ศิลปศาสตรบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2543
 

นางสาว ธนิษฐา เมืองมีศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรภายใน 71135 | thanittha.mu@wu.ac.th
คุณวุฒิสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาปี พ.ศ.
สารสนเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์/มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2554
นักวิชาการ

นางสาว ณัฐชา กิจผดุง

นักวิชาการ
โทรภายใน 71127 | nattacha.ki@wu.ac.th
คุณวุฒิสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาปี พ.ศ.
นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2556
Facebook Comments Box