Staff

Miss Thanaporn Boonsomsri

Academic

นางสาวอมรรัตน์ ทองช่วย

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวเนตรนภา พันธุ์ฟัก

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวธนิษฐา เมืองมีศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรัณญา สุดสนอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรรษชล เอี่ยมคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป