นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา 2562

วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล