Home > นักศึกษาปริญญาโท

นักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา 2562

วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล
62230230 นางสาวแอน เจียรจิตเลิศ
62230248 นายธนพล เรียวเรืองแสงกุล
62230255 นายจตุพล ม้ามณี
62230263 นายกันเขต เกียรติวราวุธ
62230271 นางสาวกิติพร ไชยเมืองชื่น
62230289 นายนิธิวุฒิ เหลืองธรรมชาติ
62230297 นายปภณ จงธนะวณิช
62230305 นางสาวพิชชาพร กาญจนประภาส
62230313 นางสาวพรรณิสา กสิบุตร
62230321 นายธนกร แสงเผ่น
62230347 นายวัชรวีร์ ธเนศเฉลิมพงษ์
62230602 นางสาวกุสุมาลย์ เหลืองนฤมิตชัย
วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รหัสนักศึกษาชื่อ – นามสกุล
62230693นางสาวสิริพัชร ชำนาญเวช
62230701นายวัศพล วงศ์ภาณุวิชญ์
62230719นายคัทนา นามราช
62230727นายจันทราเชคาร์ ปานเดย์
62230735Ms. Diane Lsabel Selvido
62230750Mr. Aung Phyo Shan
62230768Ms. Khin Swe Hlaiing
62230776Mr. Sadeq Maslat Qanah
  


Facebook Comments