Home > นักศึกษาปริญญาตรี

นักศึกษาปริญญาตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปีการศึกษา 2562

รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล
62105994 นางสาวปาลิดา ธีรวรางกูร
62116074 นางสาวกรัณฑา พรหมช่วย
62116082 นางสาวนฤภัค เทพาหุดี
62105994 นางสาวอาทิตยา สะตะ
62116595 นางสาวบุณฑิตา ชัยนิตย์
62116611 นางสาวรอฮาณ่า กะเส็น
62116637 นางสาวศิรดา ดิฐประยูร
62116975 นางสาวขวัญแก้ว มีพวกมาก
62117247 นางสาวปริญญ์ วงศ์แกล้ว
62117718 นางสาวชนัญชิดา ดำเกิงพันธุ์


Facebook Comments