ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประกาศให้สถานศึกษาหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ 18 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยจึงขอดำเนินการดังนี้

1. หยุดการเรียนการสอนทุกอย่าง ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน โดยไม่มีการสอนในห้องเรียน ไม่มีการสอนปฏิบัติการ ไม่มีการสอนออนไลน์และไม่มีการสอบใดๆ

2. ระหว่างหยุดการเรียนการสอน หากนักศึกษาประสงค์จะกลับบ้าน สามารถกลับบ้านได้ (แนะนำให้ผู้ปกครองมารับ) หรือจะอยู่หอต่อ ก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง

3. ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน จะดำเนินการสอนออนไลน์ตามแนวของ กระทรวง อว. และประกาศของมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้ ยกเว้นว่าผู้ว่าราชการ จะมีคำสั่งเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

4. ตามประกาศแนบนี้ ให้งดการเรียน การสอนทุกรูปแบบ พนักงานและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยยังทำงานและเปิดให้บริการตามปกติ