Home > dentistry_2017

dentistry_2017

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ บ.บลิส-เทล บ.หัวเว่ย ลงนามความร่วมมือก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายกิตติชัย ลือศักดิ์กชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) และนายหม่า เซี่ยว รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายโซลูชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยสีเขียว (University of Digital Education & Green University) โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริษัท บลิส-เทล จำกัด(มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ SOLUTION EXPERIENCE …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จ.นครศรีธรรมราช เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มีพื้นฐานทางการวิจัยสูง ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่าง เน้นการเรียนร่วมกันของบัณฑิตศึกษากับปริญญาตรีเพื่อให้นักศึกษาได้บรรยากาศของการวิจัยและมีกลิ่นอายของความเป็นนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังจะเปิดหลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ เป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในระบบต่างๆ ที่เป็นนานาชาติ ซึ่งคำว่า “นานาชาติ” นี้ไม่เพียงแต่การเรียน การสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการมีจิตวิญญาณและลักษณะต่างๆ ที่มีความเป็นนานาชาติ ซึ่งหลักสูตรนี้จะรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ภายใต้แนวคิด “วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติที่ได้รับมาตรฐานสากล (International Standards) ผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพกำหนด” และเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว บัณฑิตสามารถไปปฏิบัติงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ ไม่เฉพาะในประเทศไทยหรืออาเซียน นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั่วไปในเรื่องของการเป็นพลเมืองโลก พลเมืองอาเซียน และทักษะ ศักยภาพทั่วไปที่ควรจะมี เรียกว่า “ทักษะในศตวรรษที่ 21” และเป็นนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพทันตแพทย์ที่ได้มาตรฐานสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้ ความพิเศษของหลักสูตรนี้คือ การเรียนแบบเชิงรุกหรือ …

Read More »

ผู้บริหาร เยี่ยมชมดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นายอวยพร เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน มีโรงพยาบาลสัตว์ในสังกัด …

Read More »