Thanittha Muangmeesri

ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)และร

ผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และรับรองสถาบันฯ

      https://dentistry.wu.ac.th/wp-cont […]

ผลการตรวจประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และรับรองสถาบันฯ Read More »

Mou Signing Ceremony

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับ Align Technology เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัย ทางด้านทันตกรรมจัดฟันแบบใส ด้วยระบบดิจิทัล

     พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์น

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับ Align Technology เพื่อพัฒนาการศึกษาวิจัย ทางด้านทันตกรรมจัดฟันแบบใส ด้วยระบบดิจิทัล Read More »

ความพร้อมของวิทยาลัย

ความพร้อมของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความพร้อมของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

การคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่2)

การคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่2) Read More »

การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรทุนกา

การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »