วิชาเอกทันตสาธารณสุข

โทรภายใน 1128
sittichai.ko@wu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข/ทันตแพทยสภา 2541
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต อายุรศาสตร์เขตร้อน/มหาวิทยาลัยมหิดล 2526
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
โทรภายใน 1139
boonaur.yo@wu.ac.th
 
 

ศาสตราภิชาน ทันตแพทย์หญิงบุญเอื้อ ยงวานิชากร

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข / ทันตแพทยสภา 2541
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุข / มหาวิทยาลัยมหิดล 2528
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย 2519
โทรภายใน 1141
siripen.ar@wu.ac.th
 

ศาสตราภิชาน ทันตแพทย์หญิงศิริเพ็ญ อรุณประพันธ์

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
อนุมัติบัตร ทันตสาธารณสุข / ทันตแพทยสภา 2541
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุข / มหาวิทยาลัยมหิดล 2524
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516
โทรภายใน 1140
karoon.le@wu.ac.th
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุญ เลี่ยวศรีสุข

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิต / เนติบัณฑิตสภา 2553
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
อนุมัตรบัตร ทันตสาธารณสุข / ทันตแพทยสภา 2542
อนุมัตรบัตร ทันตกรรมทั่วไป / ทันตแพทยสภา 2541
Diplomate in Sector Technology and Management Maastricht School of Management / The Netherlands 2536
Master of Public Health Dental Public Health / U of Alabama 2531
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ทันตแพทยศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิทยาศาสตร์การแพทย์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
 
โทรภายใน 1137
kadkao.vo@wu.ac.th
 
 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงคัดเค้า วงษ์สวรรค์

คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
Certificate Orthodontics / Bristol University, United Kingdom 2535
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมสำหรับเด็ก / มหาวิทยาลัยมหิดล 2530
ทันตแพทยศาสตรบันฑิต ทันตแพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล 2524
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ / มหาวิทยาลัยมหิดล 2522