รายการแหลงข่าวชาวใต้ ประเด็น “เรียนทันตะ และสัตวแพทย์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์”

รายการแหลงข่าวชาวใต้
ประเด็น “เรียนทันตะ และสัตวแพทย์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์”

ผู้ร่วมรายการ : ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถึงประเด็นการเป็นวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ แห่งที่ 2 ของประเทศไทย และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเปิดเรียนชั้น Pre-clinic ใน 2 ชั้นปีแรก ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเรียนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร อีก 4 ชั้นปี พร้อมความมั่นใจในการเรียนการสอน  คณาจารย์ และสถานที่ที่พร้อมด้วยเครื่องมือทันสมัย

โดยหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยนอกจากจะเปิดรับนักเรียนผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาหรือเทียบเท่าแล้ว ยังมีรอบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 โดยเป็นผู้กำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ระดับคะแนนเต็ม = 4) โดยมีระดับ คะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษามาไม่ต่ำกว่าระดับ C และมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง  https://entry.wu.ac.th/