วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. จับมือ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพฯ BIDH ร่วมพัฒนาศึกษาวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข

          พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIDH) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ร่วมด้วยผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านทันตแพทยศาสตร์ และทันตสาธารณสุข การจัดอบรม สัมมนา การปฏิบัติงานด้านคลินิกทันตกรรม ตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามโครงการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยมีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งบริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BIDH) เป็นศูนย์ทันตกรรมที่มีมาตรฐานระดับนานาขาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI accredited จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและได้รับ American Board Certified มีศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางขั้นสูง เช่น ศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียม พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 3D CT Scan และห้องปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับครอบบนรากฟันเทียม ห้องปฏิบัติการทันตกรรมภายในศูนย์ทันตกรรมที่สามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานทางทันตกรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่จะได้ประสานความร่วมมือให้นักศึกษาของวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์จากความพร้อมของโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะได้พัฒนาความก้าวหน้าทางด้านทันตกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาวิจัย ซึ่งความก้าวหน้าของโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จะช่วยนักศึกษาของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มาก และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่เพียงเป็นการร่วมกันศึกษา วิจัยและพัฒนาทางด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุขร่วมกัน ที่สำคัญนักศึกษาจะได้ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่นักศึกษาจะได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์

ทางด้าน ทันตแพทย์พรศักดิ์ ตันตาปกุล กล่าวว่า โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ได้หวังแค่ให้บริการทางด้านทันกรรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่หวังจะให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยของทันตแพทย์ไทยและทันตแพทย์ที่ต้องการมาศึกษาทางด้านทันตกรรม โรงพยาบาลมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และด้วยความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะความพร้อมทางด้านบุคลากรทันตแพทย์ ทำให้มั่นใจได้ว่าศักยภาพของเราจะสามารถช่วยให้การศึกษาของไทยเทียบเท่ากับการศึกษาของนานาชาติได้

สำหรับ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ขั้นสูง มุ่งผลิตทันตแพทย์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางสาขาต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับนานาชาติ เป็นผู้ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม มีความสามารถใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต