ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

         เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์์ สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  พร้อมด้วยคณาจารย์ในวิทยาลัย ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ อธิการบดีได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความพร้อมของห้องเรียน smart class room, ความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน ,สถานที่, สิ่งแวดล้อม, และความปลอดภัย  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเรียนด้วยความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ในวิทยาลัยซักถามข้อมูลต่างๆ