EIS University Fair 2019

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน “EIS University Fair 2019” ของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย (Ekamai International School) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแนะนำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนเกรด 9-12 และผู้ปกครองผู้สนใจเข้าร่วมงาน