Home > ข่าวกิจกรรม > EIS University Fair 2019

EIS University Fair 2019

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน “EIS University Fair 2019” ของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย (Ekamai International School) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแนะนำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนเกรด 9-12 และผู้ปกครองผู้สนใจเข้าร่วมงาน

Facebook Comments

About Wajeenun Sitthirak

Check Also

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาต่างชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่ใช้ในคลินิกและการใช้ชีวิตประจำวันได้ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และมีความตระหนักถึงการเลือกใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสิ่งที่ควร และไม่ควรทำในการดำรงชีวิตประจำวันได้ -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความงามในการใช้ภาษาไทยย กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *