DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาตินำฐานข้อมูล DENTISTRY & ORAL SCIENCES SOURCE เป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้านทันตแพทยศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาทันตกรรมและช่องปากที่ครบถ้วน สำหรับนักศึกษา คณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ