แสดงความยินดีกับศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

            เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศาตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้วรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย