Home > ข่าวกิจกรรม > แสดงความยินดีกับศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

แสดงความยินดีกับศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

            เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศาตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้วรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook Comments

About Wajeenun Sitthirak

Check Also

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาต่างชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่ใช้ในคลินิกและการใช้ชีวิตประจำวันได้ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และมีความตระหนักถึงการเลือกใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสิ่งที่ควร และไม่ควรทำในการดำรงชีวิตประจำวันได้ -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความงามในการใช้ภาษาไทยย กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *