Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > WALAILAK MOVING FORWARD – เรียน “หมอฟัน ก้าวทันโลก”

WALAILAK MOVING FORWARD – เรียน “หมอฟัน ก้าวทันโลก”

                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายความเป็นสากล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ และความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ จึงมีสำนักวิชาและวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ รับชมรายการ WALAILAK MOVING FORWARD ในหัวข้อ “เรียนหมอฟันก้าวทันโลก” โดยการพูดคุยระหว่าง ศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

Facebook Comments

About Wajeenun Sitthirak

Check Also

ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จ.นครศรีธรรมราช เตรียมจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ มีพื้นฐานทางการวิจัยสูง ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่าง เน้นการเรียนร่วมกันของบัณฑิตศึกษากับปริญญาตรีเพื่อให้นักศึกษาได้บรรยากาศของการวิจัยและมีกลิ่นอายของความเป็นนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *