Home > ข่าวกิจกรรม > วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

               วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ตั้งของวิทยาลัยมี 2 แห่งแรก คืออาคารวิทยาคาร 1 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาคารวิทยาคาร 1 ในชั้นที่ 1 ถึง 3  จะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตสาธารณสุข และเป็นคลินิกศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ที่จะให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยในชั้นที่ 2 และ 3 มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีครุภัณฑ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัย และมีห้องเรียนในระบบ Active Learning มียูนิตทำฟันประมาณ  46  ยูนิต  พร้อมติดตั้งระบบภาพ online  มีระบบ scan ภาพในช่องปาก (intraoral scanner)  และ X-ray แบบ 2D และ 3D imaging   มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสร้างภาพ 2D และ 3D ผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อช่วยในการพิเคราะห์ นำเสนอ และการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจสอบความผิดปกติของการสบฟันและข้อต่อขากรรไกรในระบบdigital ทั้งนี้เพื่อรองรับ 

               • การรักษาความผิดปกติของการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้าที่ทันสมัย

               • การเรียนการสอนในคลินิกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

               • การวิจัยทางคลินิก และเป็นศูนย์กลางในการทำ Clinical trial

               • การฝึกอบรม และการศึกษาต่อเนื่องทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อให้คำปรึกษา การส่งต่อ และ ฝึกอบรมสำหรับ ทันตแพทย์ทั่วไปที่มาปฏิบัติงาน 

               • การรักษาและดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชน

               • จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตกรรมขั้นสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak Excellence Center for Advanced Dentistry, WECAD) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคในช่องปากทั่วไปรวมทั้งโรคและความผิดปกติอวัยวะในช่องปากที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการสบฟัน การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ กะโหลกศีรษะและใบหน้า รวมทั้งการนอนกัดฟัน ปัญหาสภาวะการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในช่องปาก  

               • การจัดตั้ง WECAD จะเป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคและความผิดปกติของฟัน กะโหลกศีรษะและใบหน้าแล้ว ศูนย์นี้จะมีหน้าที่รองรับการเรียนการสอน และการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในช่องปากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งจะจัดให้มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและรองรับการทดสอบทางคลินิก (Clinical trial) ของทันตวัสดุต่างที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย และผลิตในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองตามนโยบาย Thailand 4.0  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานรองรับการวิจัยทางคลินิกที่ทันสมัยและครบวงจร

               อาคารวิทยาคาร 1 กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน รวมทั้งการปรับ

               ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร โดยบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปลายเดือนพฤษภาคม 2563

               สถานที่ตั้งอีกแห่งหนึ่งของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คืออาคารวิทยาคาร 3 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนระนอง 2 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารวิทยาคาร 1 ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งอาคารวิทยาคาร 3 จะเป็นสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ในชั้นปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

               1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา และมีมาตรฐานความรู้ในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 มีห้องเรียนในระบบ Active Learning มียูนิตทำฟันประมาณ  66  ยูนิต  พร้อมติดตั้งระบบภาพ online  มีระบบ scan ภาพในช่องปาก (intraoral scanner)  และ X-ray แบบ 2D และ 3D imaging   

               2. ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานระดับนานาชาติในสาขาที่มีความขาดแคลนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ

               3. ผลิตองค์ความรู้ งานวิจัย ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ในมาตรฐานระดับนานาชาติ   และมีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุขของประเทศ มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีครุภัณฑ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัย 

               4. เป็นศูนย์ในการฝึกอบรม การศึกษาต่อเนื่อง และการวิจัยทางคลินิกด้านทันตกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ

               อาคารวิทยาคาร 3 กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน รวมทั้งการปรับ

               ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร โดยบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยการปรับปรุงอาคารจะดำเนินการต่อเนื่องจากการปรับปรุงอาคารวิทยาคาร 1 โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปลายเดือนตุลาคม 2563

Facebook Comments

About Wajeenun Sitthirak

Check Also

EIS University Fair 2019

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน “EIS University Fair 2019” ของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย (Ekamai International School) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *