วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

               วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ตั้งของวิทยาลัยมี 2 แห่งแรก คืออาคารวิทยาคาร 1 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาคารวิทยาคาร 1 ในชั้นที่ 1 ถึง 3  จะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตสาธารณสุข และเป็นคลินิกศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ที่จะให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยในชั้นที่ 2 และ 3 มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีครุภัณฑ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัย และมีห้องเรียนในระบบ Active Learning มียูนิตทำฟันประมาณ  46  ยูนิต  พร้อมติดตั้งระบบภาพ online  มีระบบ scan ภาพในช่องปาก (intraoral scanner)  และ X-ray แบบ 2D และ 3D imaging   มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสร้างภาพ 2D และ 3D ผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อช่วยในการพิเคราะห์ นำเสนอ และการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจสอบความผิดปกติของการสบฟันและข้อต่อขากรรไกรในระบบdigital ทั้งนี้เพื่อรองรับ 

               • การรักษาความผิดปกติของการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้าที่ทันสมัย

               • การเรียนการสอนในคลินิกของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

               • การวิจัยทางคลินิก และเป็นศูนย์กลางในการทำ Clinical trial

               • การฝึกอบรม และการศึกษาต่อเนื่องทั้งระดับประเทศและนานาชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อให้คำปรึกษา การส่งต่อ และ ฝึกอบรมสำหรับ ทันตแพทย์ทั่วไปที่มาปฏิบัติงาน 

               • การรักษาและดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นธรรม และเป็นที่พึ่งของประชาชน

               • จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตกรรมขั้นสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailak Excellence Center for Advanced Dentistry, WECAD) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคในช่องปากทั่วไปรวมทั้งโรคและความผิดปกติอวัยวะในช่องปากที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการสบฟัน การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ กะโหลกศีรษะและใบหน้า รวมทั้งการนอนกัดฟัน ปัญหาสภาวะการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในช่องปาก  

               • การจัดตั้ง WECAD จะเป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคและความผิดปกติของฟัน กะโหลกศีรษะและใบหน้าแล้ว ศูนย์นี้จะมีหน้าที่รองรับการเรียนการสอน และการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในช่องปากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งจะจัดให้มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและรองรับการทดสอบทางคลินิก (Clinical trial) ของทันตวัสดุต่างที่เกิดจากการค้นคว้า วิจัย และผลิตในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองตามนโยบาย Thailand 4.0  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานรองรับการวิจัยทางคลินิกที่ทันสมัยและครบวงจร

               อาคารวิทยาคาร 1 กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน รวมทั้งการปรับ

               ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร โดยบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปลายเดือนพฤษภาคม 2563

               สถานที่ตั้งอีกแห่งหนึ่งของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คืออาคารวิทยาคาร 3 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนระนอง 2 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารวิทยาคาร 1 ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งอาคารวิทยาคาร 3 จะเป็นสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ในชั้นปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

               1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา และมีมาตรฐานความรู้ในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 มีห้องเรียนในระบบ Active Learning มียูนิตทำฟันประมาณ  66  ยูนิต  พร้อมติดตั้งระบบภาพ online  มีระบบ scan ภาพในช่องปาก (intraoral scanner)  และ X-ray แบบ 2D และ 3D imaging   

               2. ผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานระดับนานาชาติในสาขาที่มีความขาดแคลนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ

               3. ผลิตองค์ความรู้ งานวิจัย ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ในมาตรฐานระดับนานาชาติ   และมีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุขของประเทศ มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีครุภัณฑ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัย 

               4. เป็นศูนย์ในการฝึกอบรม การศึกษาต่อเนื่อง และการวิจัยทางคลินิกด้านทันตกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ

               อาคารวิทยาคาร 3 กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งภายใน รวมทั้งการปรับ

               ภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร โดยบริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยการปรับปรุงอาคารจะดำเนินการต่อเนื่องจากการปรับปรุงอาคารวิทยาคาร 1 โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการได้ในปลายเดือนตุลาคม 2563