Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาในวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

               ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังนี้

Facebook Comments Box

Check Also

การคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่2)

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *