Home > ข่าวกิจกรรม > โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

        วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

        โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งนี้ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสร์นานาชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนหลักการของกระบวนการการจัดกิจกรรมนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทันตแพทย์ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม และการรับทราบปัญหาและความต้องการของนักศึกษาทันตแพทย์เสนอวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขต่อไป สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับประทานอาการกลางวันร่วมกันและได้พูดคุยกับนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. การพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562

2. เรื่องแผนการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563

3. เรื่องการเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัยคุนหมิงในเดือนมิถุนายน 2563

4. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องทั่วๆไป พร้อมจัดมอบ IPAD ให้นักศึกษา สำหรับประกอบการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาทันตแพทย์

Facebook Comments

About Wajeenun Sitthirak

Check Also

EIS University Fair 2019

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน “EIS University Fair 2019” ของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย (Ekamai International School) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *