Home > ข่าวกิจกรรม > โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

        วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

        โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งนี้ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสร์นานาชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนหลักการของกระบวนการการจัดกิจกรรมนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทันตแพทย์ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม และการรับทราบปัญหาและความต้องการของนักศึกษาทันตแพทย์เสนอวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขต่อไป สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับประทานอาการกลางวันร่วมกันและได้พูดคุยกับนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. การพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562

2. เรื่องแผนการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563

3. เรื่องการเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัยคุนหมิงในเดือนมิถุนายน 2563

4. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องทั่วๆไป พร้อมจัดมอบ IPAD ให้นักศึกษา สำหรับประกอบการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาทันตแพทย์

Facebook Comments

About Wajeenun Sitthirak

Check Also

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาต่างชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่ใช้ในคลินิกและการใช้ชีวิตประจำวันได้ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และมีความตระหนักถึงการเลือกใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสิ่งที่ควร และไม่ควรทำในการดำรงชีวิตประจำวันได้ -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความงามในการใช้ภาษาไทยย กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *