โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

        วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

        โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งนี้ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสร์นานาชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนหลักการของกระบวนการการจัดกิจกรรมนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทันตแพทย์ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม และการรับทราบปัญหาและความต้องการของนักศึกษาทันตแพทย์เสนอวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขต่อไป สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับประทานอาการกลางวันร่วมกันและได้พูดคุยกับนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. การพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562

2. เรื่องแผนการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563

3. เรื่องการเดินทางไปดูงานที่มหาวิทยาลัยคุนหมิงในเดือนมิถุนายน 2563

4. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องทั่วๆไป พร้อมจัดมอบ IPAD ให้นักศึกษา สำหรับประกอบการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาทันตแพทย์