Home > ข่าวกิจกรรม > นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 1,500 คนเข้าร่วม

โอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำพานพุ่ม ดอกไม้คารวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นครูอย่างอบอุ่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีไหว้ครูว่า วันไหว้ครูถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของคนไทยที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งในประเทศตะวันตกไม่มีประเพณีดังกล่าว สังคมไทยให้ความสำคัญมากกับความเป็นครู อาชีพครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง มุ่งมั่นอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่ดีรุ่นแล้วรุ่นเล่า ความสุขของครูทุกคนคือการเห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งนี้ในพิธีไหว้ครูตั้งแต่สมัยก่อนจะมีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ 3 อย่าง คือ หญ้าแพรก สื่อถึงการเรียน ขอให้เรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตเร็วและทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ อดทน ปรับตัวได้ในทุกสภาพแวดล้อม ดอกเข็ม สื่อถึงการมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อ ดอกมะเขือ เป็นการเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อออกลูก แสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้จะเป็นตาน้ำแห่งความรู้ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่น หาความรู้อย่างเต็มที่ มีวินัย ศึกษาในชั้นเรียน พร้อมศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองควบคู่กันไปด้วย ม.วลัยลักษณ์ต้องการให้นักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่ง ตามหลักนิยม 4 ประการคือ มีความกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ

“ขอให้นักศึกษาทุกคนประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และถือโอกาสในวันนี้น้อมระลึกถึงบูรพาจารย์ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยสั่งสอน อบรม ดูแลเรามาจนเติบโตก้าวมาถึงวันนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในนามของครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกท่าน ขอรับนักศึกษาทุกคนเป็นศิษย์ด้วยความยินดี”

ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วย ศาสตราภิชาน ทพญ.บุญเอื้อ ยงวานิชากร อาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook Comments Box

Check Also

โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

        วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ …