Wajeenun Sitthirak

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมรับฟังและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รอ […]

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมรับฟังและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรดพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. รองศาสตราจา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรดพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เมื่อคืนวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ Read More »

คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยสภาตรวจประเมินความพร้อมสถานที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิท

คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยสภาตรวจประเมินความพร้อมสถานที่ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ Read More »

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)”

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติจัดประชุมวิชาการ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทันตแพทย์มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านทันตกรรมในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน (Major in Orthodontics)

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน Read More »

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

“พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงการพัฒนาวิชาชีพ การเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ และการรับนักศึกษา

สำหรับภารกิจด้านการศึกษา โดยเฉพาะประเด็นการรับนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทย์ที่เปิดขึ้นใหม่ในหลายมหาวิทยาลัย พันตำรวจโทพจนารถ กล่าวว่า จำเป็นต้องศึกษาพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 2562 ให้ชัดเจน…

“พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงการพัฒนาวิชาชีพ การเปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ และการรับนักศึกษา Read More »

แถลงการณ์รักษาการแทนคณบดี

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎใน Social Media กล่าวถึงการเปิดรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการรับรองของทันตแพทยสภา และยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

แถลงการณ์รักษาการแทนคณบดี Read More »