Home > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)”

ศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และคณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุญ เลี่ยวศรีสุข เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ได้แก่ ได้แก่ Dr.Sushil Koirala(จากประเทศเนปาล), Dr.Phanomporn Vanichanon(จากประเทศไทย), Dr.Pokpong Amornvit(จากประเทศไทย), Dr.Rud Sooparb(จากประเทศไทย), Dr.Green Scott(จากประเทศสหรัฐอเมริกา), …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน (Major in Orthodontics)

Read More »

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์

Read More »