Home > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

        วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช         โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งนี้ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสร์นานาชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนหลักการของกระบวนการการจัดกิจกรรมนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทันตแพทย์ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม และการรับทราบปัญหาและความต้องการของนักศึกษาทันตแพทย์เสนอวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขต่อไป สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับประทานอาการกลางวันร่วมกันและได้พูดคุยกับนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ …

Read More »

แสดงความยินดีกับศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ศาตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้วรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More »

EIS University Fair 2019

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน “EIS University Fair 2019” ของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย (Ekamai International School) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแนะนำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนเกรด 9-12 และผู้ปกครองผู้สนใจเข้าร่วมงาน

Read More »

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์์ สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  พร้อมด้วยคณาจารย์ในวิทยาลัย ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ อธิการบดีได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความพร้อมของห้องเรียน smart class room, ความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน ,สถานที่, สิ่งแวดล้อม, และความปลอดภัย  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเรียนด้วยความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ในวิทยาลัยซักถามข้อมูลต่างๆ

Read More »

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาต่างชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่ใช้ในคลินิกและการใช้ชีวิตประจำวันได้ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และมีความตระหนักถึงการเลือกใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสิ่งที่ควร และไม่ควรทำในการดำรงชีวิตประจำวันได้ -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความงามในการใช้ภาษาไทยย กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิทยากร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา พัฒน์พงษ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิดา ศิวปฐมชัย 3. อาจารย์ ดร. ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ 4. อาจารย์ ดร. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร 5. อาจารย์ ดร. สุภาพร คชารัตน์ 6. อาจารย์ ดร. ยุทธพร นาคสุข

Read More »

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมรับฟังและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และ คณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ร่วมรับฟังและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา DST62-101 Learning Process กระบวนการเรียนรู้ โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ทพ.จีรศักดิ์ นพคุณ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กำกับดูแลการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และดำเนินการศึกษาค้นคว้ามานำเสนอ ได้แก่ Collaboration, Creativity, Cross cultural และ Professionalism เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรดพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ โดยปรึกษากันในเรื่องการดำเนินงานด้านต่าง ๆ งบการดำเนินการ การเรียนการสอนทั้งหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และผลการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จากทันตแพทยสภา ที่คาดว่าจะได้ทราบผลในเร็ว ๆ นี้

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

เมื่อคืนวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ประกอบพิธี คณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ในการนี้ มี 6 …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน (Major in Orthodontics)

Read More »

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์

Read More »