Home > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จัดพิธีบวงสรวง เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพช่องปากและอาคารการเรียนการสอน รองรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์และให้บริการประชาชน

               วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ตั้งของวิทยาลัยมี 2 แห่งแรก คืออาคารวิทยาคาร 1 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาคารวิทยาคาร 1 ในชั้นที่ 1 ถึง 3  จะใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตสาธารณสุข และเป็นคลินิกศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง ที่จะให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยในชั้นที่ 2 และ 3 มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีครุภัณฑ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัย และมีห้องเรียนในระบบ Active Learning มียูนิตทำฟันประมาณ  46  ยูนิต  พร้อมติดตั้งระบบภาพ online  มีระบบ scan ภาพในช่องปาก (intraoral scanner)  …

Read More »

ทันตะฯ มวล. ลงนามความร่วมมือกับมหา’ลัยในประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปาก ระดับปริญญาโทร่วมกัน

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ เพื่อพัฒนางานวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน เตรียมเปิดหลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากในระดับปริญญาโทร่วมกัน ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มวล. และ Prof.Dr. Xu Biao คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ (School of stomatology) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิง (Kunming Medical University) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร …

Read More »

โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

        วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ รองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช         โครงการสัมมนานักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งนี้ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสร์นานาชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนหลักการของกระบวนการการจัดกิจกรรมนักศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทันตแพทย์ การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม และการรับทราบปัญหาและความต้องการของนักศึกษาทันตแพทย์เสนอวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขต่อไป สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับประทานอาการกลางวันร่วมกันและได้พูดคุยกับนักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ …

Read More »

พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยกันในประเด็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.  ทางช่อง MCOT HD และประเด็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ และศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมกับประเด็นการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้  https://www.youtube.com/watch?v=g0ioJ4dysFE

Read More »

EIS University Fair 2019

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดย อาจารย์ ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงาน “EIS University Fair 2019” ของโรงเรียนนานาชาติเอกมัย (Ekamai International School) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแนะนำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แก่นักเรียนเกรด 9-12 และผู้ปกครองผู้สนใจเข้าร่วมงาน

Read More »

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาต่างชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่ใช้ในคลินิกและการใช้ชีวิตประจำวันได้ – เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และมีความตระหนักถึงการเลือกใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสิ่งที่ควร และไม่ควรทำในการดำรงชีวิตประจำวันได้ -เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความงามในการใช้ภาษาไทยย กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิทยากร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา พัฒน์พงษ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิดา ศิวปฐมชัย 3. อาจารย์ ดร. ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ 4. อาจารย์ ดร. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร 5. อาจารย์ ดร. สุภาพร คชารัตน์ 6. อาจารย์ ดร. ยุทธพร นาคสุข

Read More »

รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมรับฟังและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

                รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และ คณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ร่วมรับฟังและตั้งคำถามในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา DST62-101 Learning Process กระบวนการเรียนรู้ โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ทพ.จีรศักดิ์ นพคุณ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ กำกับดูแลการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และดำเนินการศึกษาค้นคว้ามานำเสนอ ได้แก่ Collaboration, Creativity, Cross cultural และ Professionalism เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรดพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ นำโดยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ โดยปรึกษากันในเรื่องการดำเนินงานด้านต่าง ๆ งบการดำเนินการ การเรียนการสอนทั้งหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และผลการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จากทันตแพทยสภา ที่คาดว่าจะได้ทราบผลในเร็ว ๆ นี้

Read More »

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)”

                    ศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “Dental Occlusion & Full Mouth Rehabilitation (DOOR)” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และคณาจารย์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จินตกร คูวัฒนสุชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุญ เลี่ยวศรีสุข เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ด้วย       …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พบนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะพูดคุยกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน (Major in Orthodontics)

Read More »